Mila > Team > Jian Tang

Jian Tang

Core Academic Member
Associate Professor, HEC Montréal, Canada CIFAR AI Chair

I am currently an associate professor at HEC Montreal and Mila. Prior to that, I was a Postdoc at University of Michigan and Carnegie Mellon University. I also worked at Microsoft Research Asia as an associate researcher between 2014-2016.

Research Interests: Geometric Deep Learning, Graph Neural Networks, Knowledge Graphs, Deep Generative Models, AI for Drug Discovery (Molecule/Protein Design)

Publications

2021-12

How to transfer algorithmic reasoning knowledge to learn new algorithms
Louis-Pascal Xhonneux, Andreea-Ioana Deac, Petar Veličković and Jian Tang
Neural Bellman-Ford Networks: A General Graph Neural Network Framework for Link Prediction
Zhaocheng Zhu, Zuobai Zhang, Louis-Pascal A. C. Xhonneux and Jian Tang
Predicting Molecular Conformation via Dynamic Graph Score Matching
Shitong Luo, Chence Shi, Minkai Xu and Jian Tang
NEURIPS 2021
(2021-12-06)
proceedings.neurips.cc
Joint Modeling of Visual Objects and Relations for Scene Graph Generation
Minghao Xu, Meng Qu, Bingbing Ni and Jian Tang
NEURIPS 2021
(2021-12-06)
papers.nips.cc

2021-11

Utilizing graph machine learning within drug discovery and development.
Thomas Gaudelet, Ben Day, Arian R Jamasb, Jyothish Soman, Cristian Regep, Gertrude Liu, Jeremy B R Hayter, Richard Vickers, Charles Roberts, Jian Tang, David Roblin, Tom L Blundell, Michael M Bronstein and Jake P Taylor-King
Briefings in Bioinformatics
(2021-11-05)
academic.oup.com

2021-10

LegoDNN: block-grained scaling of deep neural networks for mobile vision
Rui Han, Qinglong Zhang, Chi Harold Liu, Guoren Wang, Jian Tang and Lydia Y. Chen
MOBICOM 2021
(2021-10-25)
dl.acm.org
CATRO: Channel Pruning via Class-Aware Trace Ratio Optimization.
Wenzheng Hu, Ning Liu, Zhengping Che, Mingyang Li, Jian Tang, Changshui Zhang and Jianqiang Wang
arXiv preprint arXiv:2110.10921
(2021-10-21)
dblp.uni-trier.dePDF
Pre-training Molecular Graph Representation with 3D Geometry.
Shengchao Liu, Hanchen Wang, Weiyang Liu, Joan Lasenby, Hongyu Guo and Jian Tang
arXiv preprint arXiv:2110.07728
(2021-10-07)
dblp.uni-trier.dePDF
Multi-Stage Fusion for Multi-Class 3D Lidar Detection
Zejie Wang, Zhen Zhao, Zhao Jin, Zhengping Che, Jian Tang, Chaomin Shen and Yaxin Peng
ICCV 2021
(2021-10-01)
openaccess.thecvf.comPDF
CD177 modulates the function and homeostasis of tumor-infiltrating regulatory T cells.
Myung-Chul Kim, Nicholas Borcherding, Kawther K. Ahmed, Andrew P. Voigt, Ajaykumar Vishwakarma, Ryan Kolb, Paige N. Kluz, Gaurav Pandey, Umasankar De, Theodore Drashansky, Eric Y. Helm, Xin Zhang, Katherine N. Gibson-Corley, Julia Klesney-Tait, Yuwen Zhu, Jinglu Lu, Jinsong Lu, Xian Huang, Hongrui Xiang, Jinke Cheng... (15 more)
Nature Communications
(2021-10-01)
www-nature-com-443.webvpn.bjmu.tsg211.com

2021-09

Multi-task Learning with Domain Knowledge for Molecular Property Prediction
Shengchao Liu, Meng Qu, Zuobai Zhang, Huiyu Cai and Jian Tang
NeurIPS 2021 AI for Science Workshop
(2021-09-24)
openreview.net
Twist-Angle-Dependent Ultrafast Charge Transfer in MoS2-Graphene van der Waals Heterostructures.
Duan Luo, Jian Tang, Xiaozhe Shen, Fuhao Ji, Jie Yang, Stephen Weathersby, Michael E Kozina, Zhijiang Chen, Jun Xiao, Yusen Ye, Ting Cao, Guangyu Zhang, Xijie Wang and Aaron M Lindenberg
Nano Letters
(2021-09-16)
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
Delay-Sensitive Energy-Efficient UAV Crowdsensing by Deep Reinforcement Learning
Zipeng Dai, Chi Harold Liu, Rui Han, Guoren Wang, Kin Leung and Jian Tang
IEEE Transactions on Mobile Computing
(2021-09-16)
experts.syr.edu
Skin-Inspired High-Performance Active-Matrix Circuitry for Multimodal User-Interaction
Jing Zhao, Zheng Wei, Zhongyi Li, Jinran Yu, Jian Tang, Guangyu Zhang and Zhonglin Wang
Advanced Functional Materials
(2021-09-01)
onlinelibrary.wiley.com
How the type and valence of feedback information influence volunteers’ knowledge contribution in citizen science projects
Jian Tang, Xinxue Zhou, Yuxiang (Chris) Zhao and Tianmei Wang
Information Processing and Management
(2021-09-01)
www.sciencedirect.com
Full-Scale Information Diffusion Prediction With Reinforced Recurrent Networks.
Cheng Yang, Hao Wang, Jian Tang, Chuan Shi, Maosong Sun, Ganqu Cui and Zhiyuan Liu
IEEE Transactions on Neural Networks
(2021-09-01)
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

2021-08

A Co-Scheduling Framework for DNN Models on Mobile and Edge Devices with Heterogeneous Hardware
Zhiyuan Xu, Dejun Yang, Chengxiang Yin, Jian Tang, Yanzhi Wang and Guoliang Xue
IEEE Transactions on Mobile Computing
(2021-08-30)
ieeexplore.ieee.org
Enhanced electrokinetic remediation removal heavy metal from sludge assisted by the combined biodegradable iminodisuccinic acid and electrolyte circulation technology
Jian Tang, Hengjun Tang, Haiyue Wang, Weiping Sima, Rui Liang, Yi Liao and Chao Liang
International Journal of Environmental Analytical Chemistry
(2021-08-26)
www.tandfonline.com
The 4th Artificial Intelligence of Things (AIoT) Workshop
Jian Zhang, Jian Tang, Yiran Chen, Jie Liu, Jieping Ye, Marilyn Wolf, Vijaykrishnan Narayanan, Mani Srivastava, Michael I. Jordan and Victor Bahl
KDD 2021
(2021-08-14)
dl.acm.org
Artificial Intelligence for Drug Discovery
Jian Tang, Fei Wang and Feixiong Cheng
KDD 2021
(2021-08-14)
dl.acm.org
Multi-view Correlation based Black-box Adversarial Attack for 3D Object Detection
Bingyu Liu, Yuhong Guo, Jianan Jiang, Jian Tang and Weihong Deng
KDD 2021
(2021-08-14)
dl.acm.org
Energy-Efficient 3D Vehicular Crowdsourcing for Disaster Response by Distributed Deep Reinforcement Learning
Hao Wang, Chi Harold Liu, Zipeng Dai, Jian Tang and Guoren Wang
KDD 2021
(2021-08-14)
dl.acm.org
Unsupervised Path Representation Learning with Curriculum Negative Sampling
Sean Bin Yang, Chenjuan Guo, Jilin Hu, Jian Tang and Bin Yang
UItra-low friction and edge-pinning effect in large-lattice-mismatch van der Waals heterostructures.
Mengzhou Liao, Paolo Nicolini, Luojun Du, Jiahao Yuan, Shuopei Wang, Hua Yu, Jian Tang, Peng Cheng, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Lin Gu, Victor E. P. Claerbout, Andrea Silva, Denis Kramer, Tomas Polcar, Rong Yang, Dongxia Shi and Guangyu Zhang
Nature Materials
(2021-08-05)
www-nature-com-443.webvpn.bjmu.tsg211.com

2021-07

Human Pose Transfer with Disentangled Feature Consistency.
Kun Wu, Chengxiang Yin, Zhengping Che, Bo Jiang, Jian Tang, Zheng Guan and Gangyi Ding
arXiv: Computer Vision and Pattern Recognition
(2021-07-23)
ui.adsabs.harvard.eduPDF
Non-Autoregressive Electron Redistribution Modeling for Reaction Prediction
Hangrui Bi, Hengyi Wang, Chence Shi, Connor Coley, Jian Tang and Hongyu Guo
Learning Gradient Fields for Molecular Conformation Generation
Chence Shi, Shitong Luo, Minkai Xu and Jian Tang
Lottery Ticket Preserves Weight Correlation: Is It Desirable or Not?
Ning Liu, Geng Yuan, Zhengping Che, Xuan Shen, Xiaolong Ma, Qing Jin, Jian Ren, Jian Tang, Sijia Liu and Yanzhi Wang
A Reliable All-2D Materials Artificial Synapse for High Energy-Efficient Neuromorphic Computing
Jian Tang, Congli He, Jianshi Tang, Kun Yue, Qingtian Zhang, Yizhou Liu, Qinqin Wang, Shuopei Wang, Na Li, Cheng Shen, Yanchong Zhao, Jieying Liu, Jiahao Yuan, Zheng Wei, Jiawei Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Dashan Shang, Shouguo Wang, Wei Yang... (3 more)
Advanced Functional Materials
(2021-07-01)
samurai.nims.go.jpPDF
Artificial Synapses: A Reliable All-2D Materials Artificial Synapse for High Energy-Efficient Neuromorphic Computing (Adv. Funct. Mater. 27/2021)
Jian Tang, Congli He, Jianshi Tang, Kun Yue, Qingtian Zhang, Yizhou Liu, Qinqin Wang, Shuopei Wang, Na Li, Cheng Shen, Yanchong Zhao, Jieying Liu, Jiahao Yuan, Zheng Wei, Jiawei Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Dashan Shang, Shouguo Wang, Wei Yang... (3 more)
Advanced Functional Materials
(2021-07-01)
onlinelibrary.wiley.comPDF

2021-06

Exchange bias and spin–orbit torque in the Fe3GeTe2-based heterostructures prepared by vacuum exfoliation approach
Yu Zhang, Hongjun Xu, Changjiang Yi, Xiao Wang, Yuan Huang, Jian Tang, Jialiang Jiang, Congli He, Mingkun Zhao, Tianyi Ma, Jing Dong, Chenyang Guo, Jiafeng Feng, Caihua Wan, Hongxiang Wei, Haifeng Du, Youguo Shi, Guoqiang Yu, Guangyu Zhang and Xiufeng Han
Applied Physics Letters
(2021-06-29)
aip.scitation.org
EXTRA: An Experience-driven Control Framework for Distributed Stream Data Processing with a Variable Number of Threads
Teng Li, Zhiyuan Xu, Jian Tang, Kun Wu and Yanzhi Wang
IWQOS 2021
(2021-06-25)
experts.syr.edu
Physicochemical properties and heavy metal pollution characteristics and correlation analysis of sludge landfill
Jian Tang, Hengjun Tang, Weiping Sima, Biao Qiu, Dongbing Zou, Rui Liang, Jianwei Dong, Chao Liang, Shan Wan, Zhihua Li, Haiyue Wang, Li Yan and Shaolan Du
International Journal of Environmental Analytical Chemistry
(2021-06-23)
www.tandfonline.com
PnP-DRL: A Plug-and-Play Deep Reinforcement Learning Approach for Experience-Driven Networking
Zhiyuan Xu, Kun Wu, Weiyi Zhang, Jian Tang, Yanzhi Wang and Guoliang Xue
IEEE Journal on Selected Areas in Communications
(2021-06-14)
asu.pure.elsevier.com
Robust Unsupervised Video Anomaly Detection by Multipath Frame Prediction.
Xuanzhao Wang, Zhengping Che, Bo Jiang, Ning Xiao, Ke Yang, Jian Tang, Jieping Ye, Jingyu Wang and Qi Qi
IEEE Transactions on Neural Networks
(2021-06-04)
europepmc.org
Inside Back Cover: Wafer-Scale Oxygen-Doped MoS2 Monolayer (Small Methods 6/2021)
Zheng Wei, Jian Tang, Xuanyi Li, Zhen Chi, Yu Wang, Qinqin Wang, Bo Han, Na Li, Biying Huang, Jiawei Li, Hua Yu, Jiahao Yuan, Hailong Chen, Jiatao Sun, Lan Chen, Kehui Wu, Peng Gao, Congli He, Wei Yang, Dongxia Shi... (2 more)
Small Methods
(2021-06-01)
onlinelibrary.wiley.com
Wafer-Scale Oxygen-Doped MoS2 Monolayer
Zheng Wei, Jian Tang, Xuanyi Li, Zhen Chi, Yu Wang, Qinqin Wang, Bo Han, Na Li, Biying Huang, Jiawei Li, Hua Yu, Jiahao Yuan, Hailong Chen, Jiatao Sun, Lan Chen, Kehui Wu, Peng Gao, Congli He, Wei Yang, Dongxia Shi... (2 more)
Small Methods
(2021-06-01)
onlinelibrary.wiley.comPDF
Optically and magnetically addressable valley pseudospin of interlayer excitons in bilayer MoS2
Yanchong Zhao, Luojun Du, Shiqi Yang, Jinpeng Tian, Xiaomei Li, Cheng Shen, Jian Tang, Yanbang Chu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Rong Yang, Dongxia Shi, Zhipei Sun, Yu Ye, Wei Yang and Guangyu Zhang
arXiv preprint arXiv:2106.00351
(2021-06-01)
ui.adsabs.harvard.eduPDF
Preparation and characterization of NiO/HY catalyst
Yingnan Dong, Hanyue Bai, Shanshan Li, Jian Tang and Wei Niu
Materials Express
(2021-06-01)
www.ingentaconnect.com

2021-05

Examining the Effects of Feedback-giving as a Gamification Mechanic in Crowd Rating Systems
Jian Tang, Yuxiang (Chris) Zhao, Tianmei Wang and Zhiyuan Zeng
International Journal of Human-computer Interaction
(2021-05-11)
doi.org
Towards Video Streaming Analysis and Sharing for Multi-Device Interaction with Lightweight DNNs
Yakun Huang, Hongru Zhao, Xiuquan Qiao, Jian Tang and Ling Liu
INFOCOM 2021
(2021-05-10)
experts.syr.edu
Mobile Crowdsensing for Data Freshness: A Deep Reinforcement Learning Approach
Zipeng Dai, Hao Wang, Chi Harold Liu, Rui Han, Jian Tang and Guoren Wang
INFOCOM 2021
(2021-05-10)
experts.syr.edu
Iterative Graph Self-Distillation
Hanlin Zhang, Shuai Lin, Weiyang Liu, Pan Zhou, Jian Tang, Xiaodan Liang and Eric Xing
arXiv e-prints
(2021-05-04)
ui.adsabs.harvard.eduPDF
Adversarial Meta-Learning
Chengxiang Yin, Jian Tang, Zhiyuan Xu and Yanzhi Wang
arxiv:cs.LG
(2021-05-04)
dblp.uni-trier.dePDF
GraphSAD: Learning Graph Representations with Structure-Attribute Disentanglement
Minghao Xu, Hang Wang, Bingbing Ni, Wenjun Zhang and Jian Tang
(venue unknown)
(2021-05-04)
openreview.netPDF
Self-supervised Graph-level Representation Learning with Local and Global Structure
Minghao Xu, Hang Wang, Bingbing Ni, Hongyu Guo and Jian Tang
Emergence of Chern insulating states in non-Magic angle twisted bilayer graphene
Cheng Shen, Jianghua Ying, Le Liu, Jianpeng Liu, Na Li, Shuopei Wang, Jian Tang, Yanchong Zhao, Yanbang Chu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Rong Yang, Dongxia Shi, Fanming Qu, Li Lu, Wei Yang and Guangyu Zhang
Chinese Physics Letters
(2021-05-01)
iopscience.iop.org
SlimML: Removing Non-Critical Input Data in Large-Scale Iterative Machine Learning
Rui Han, Chi Harold Liu, Shilin Li, Lydia Y. Chen, Guoren Wang, Jian Tang and Jieping Ye
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering
(2021-05-01)
doi.org

2021-04

Phonons and Quantum Criticality Revealed by Temperature Linear Resistivity in Twisted Double Bilayer Graphene
Yanbang Chu, Le Liu, Cheng Shen, Jinpeng Tian, Jian Tang, Yanchong Zhao, Jieying Liu, Yalong Yuan, Yiru Ji, Rong Yang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Dongxia Shi, Fengcheng Wu, Wei Yang and Guangyu Zhang
arXiv preprint arXiv:2104.05406
(2021-04-28)
europepmc.orgPDF
SYSTEMS AND METHODS FOR INSTANCE SEGMENTATION BASED ON SEMANTIC SEGMENTATION
Tang Jian, Yin Chengxiang, Wu Kun and Che Zhengping
(venue unknown)
(2021-04-15)
lens.org
METHOD AND SYSTEM FOR CONTINUAL META-LEARNING
Tang Jian, Wu Kun, Yin Chengxiang and Che Zhengping
(venue unknown)
(2021-04-15)
lens.org
Modeling Citywide Crowd Flows using Attentive Convolutional LSTM
Chi Harold Liu, Chengzhe Piao, Xiaoxin Ma, Ye Yuan, Jian Tang, Guoren Wang and Kin K. Leung
ICDE 2021
(2021-04-01)
www.computer.org
SYSTEMS AND METHODS FOR ANALYZING HUMAN DRIVING BEHAVIOR
Jiang Bo, Li Guangyu, Che Zhengping, Shi Xuefeng, Liu Mengyao, Ye Jieping, Liu Yan and Tang Jian
(venue unknown)
(2021-04-01)
lens.org

2021-03

A Meta-Review of Gamification Research
Ping Zhang, Jian Tang and Eunmi (Ellie) Jeong
16th International Conference on Diversity, Divergence, Dialogue, iConference 2021
(2021-03-17)
experts.syr.edu
KEPLER: A Unified Model for Knowledge Embedding and Pre-trained Language Representation
Xiaozhi Wang, Tianyu Gao, Zhaocheng Zhu, Zhengyan Zhang, Zhiyuan Liu, Juanzi Li and Jian Tang
Transactions of the Association for Computational Linguistics
(2021-03-11)
direct.mit.eduPDF
Coupled with EDDS and approaching anode technique enhanced electrokinetic remediation removal heavy metal from sludge.
Jian Tang, Zhongping Qiu, Hengjun Tang, Haiyue Wang, Weiping Sima, Chao Liang, Yi Liao, Zhihua Li, Shan Wan and Jianwei Dong
Environmental Pollution
(2021-03-01)
www.sciencedirect.com

2021-02

Lottery Ticket Implies Accuracy Degradation, Is It a Desirable Phenomenon?
Ning Liu, Geng Yuan, Zhengping Che, Xuan Shen, Xiaolong Ma, Qing Jin, Jian Ren, Jian Tang, Sijia Liu and Yanzhi Wang
arXiv: Learning
(2021-02-19)
ui.adsabs.harvard.eduPDF
StructADMM: Achieving Ultrahigh Efficiency in Structured Pruning for DNNs.
Tianyun Zhang, Shaokai Ye, Xiaoyu Feng, Xiaolong Ma, Kaiqi Zhang, Zhengang Li, Jian Tang, Sijia Liu, Xue Lin, Yongpan Liu, Makan Fardad and Yanzhi Wang
IEEE Transactions on Neural Networks
(2021-02-15)
europepmc.org
Influence of moisture content on chicken manure stabilization during microbial agent-enhanced composting.
Ming-Xing Li, Xiao-Song He, Jian Tang, Xing Li, Rui Zhao, Yi-Qian Tao, Can Wang and Zhong-Ping Qiu
Chemosphere
(2021-02-01)
europepmc.org

2021-01

An Actor-Critic-Based Transfer Learning Framework for Experience-Driven Networking
Zhiyuan Xu, Dejun Yang, Jian Tang, Yinan Tang, Tongtong Yuan, Yanzhi Wang and Guoliang Xue
IEEE ACM Transactions on Networking
(2021-01-01)
asu.pure.elsevier.com
Modeling User Interests With Online Social Network Influence by Memory Augmented Sequence Learning
Yu Wang, Chengzhe Piao, Chi Harold Liu, Chijin Zhou and Jian Tang
IEEE Transactions on Network Science and Engineering
(2021-01-01)
ieeexplore.ieee.org
Hierarchical Graph Attention Network for Few-Shot Visual-Semantic Learning
Chengxiang Yin, Kun Wu, Zhengping Che, Bo Jiang, Zhiyuan Xu and Jian Tang
ICCV 2021
(2021-01-01)
openaccess.thecvf.comPDF
An Integrated Cloud-Edge-Device Adaptive Deep Learning Service for Cross-Platform Web
Yakun Huang, Xiuquan Qiao, Jian Tang, Pei Ren, Ling Liu, Calton Pu and Jun-Liang Chen
IEEE Transactions on Mobile Computing
(2021-01-01)
xplorestaging.ieee.org
How Feedback Focus and Regulatory Focus Influence Customers' Co-design Behavior in Online Customization Communities.
Xinxue Zhou, Jian Tang and Tianmei Wang
PACIS 2021
(2021-01-01)
aisel.aisnet.org
Bridging the Gap between Semantic Segmentation and Instance Segmentation
Chengxiang Yin, Jian Tang, Tongtong Yuan, Zhiyuan Xu and Yanzhi Wang
IEEE Transactions on Multimedia
(2021-01-01)
xplorestaging.ieee.org
Adaptive Multi-Layer Selective Ensemble Least Square Support Vector Machines with Applications
Gang Yu, Jian Tang, Jian Zhang and Zhonghui Wang
Intelligent Automation and Soft Computing
(2021-01-01)
dx.doi.org
Examining the Effect of Interaction Content and Interaction Style on Volunteers' Research Competence in Citizen Science Projects.
Luyue Zhang, Jian Tang, Xinxue Zhou and Tuotuo Qi
PACIS 2021
(2021-01-01)
aisel.aisnet.org

2020-12

Spin-layer locking induced second-order nonlinear effect in centrosymmetric crystals
Yanchong Zhao, Luojun Du, Jing Liang, Mohammad Bahramy, Mingwei Yang, Yao Guang, Zheng Wei, Mengzhou Liao, Jian Tang, Jiaojiao Zhao, Cheng Shen, Xiaomei Li, Qinqin Wang, Rong Yang, Dongxia Shi, Kaihui Liu, Zhipei Sun and Guangyu Zhang
(venue unknown)
(2020-12-29)
www.researchsquare.comPDF
Non-autoregressive electron flow generation for reaction prediction.
Hangrui Bi, Hengyi Wang, Chence Shi and Jian Tang
arXiv preprint arXiv:2012.12124
(2020-12-16)
ui.adsabs.harvard.eduPDF
ReCARL: Resource Allocation in Cloud RANs with Deep Reinforcement Learning
Zhiyuan Xu, Jian Tang, Chengxiang Yin, Yanzhi Wang, Guoliang Xue, Jing Wang and Mustafa Cenk Gursoy
IEEE Transactions on Mobile Computing
(2020-12-14)
asu.pure.elsevier.com
CFM: A Consistency Filtering Mechanism for Road Damage Detection
Zixiang Pei, Rongheng Lin, Xiubao Zhang, Haifeng Shen, Jian Tang and Yi Yang
BIG DATA 2020
(2020-12-10)
dblp.uni-trier.de
Utilising Graph Machine Learning within Drug Discovery and Development
Thomas Gaudelet, Ben Day, Arian R. Jamasb, Jyothish Soman, Cristian Regep, Gertrude Liu, Jeremy B. R. Hayter, Richard Vickers, Charles Roberts, Jian Tang, David Roblin, Tom L. Blundell, Michael M. Bronstein and Jake P. Taylor-King
arXiv preprint arXiv:2012.05716
(2020-12-09)
ui.adsabs.harvard.eduPDF
Towards Generalized Implementation of Wasserstein Distance in GANs
Minkai Xu, Zhiming Zhou, Guansong Lu, Jian Tang, Weinan Zhang and Yong Yu
arXiv preprint arXiv:2012.03420
(2020-12-07)
ui.adsabs.harvard.eduPDF
Sobolev Wasserstein GAN.
Minkai Xu, Zhiming Zhou, Guansong Lu, Jian Tang, Weinan Zhang and Yong Yu
arXiv: Learning
(2020-12-07)
dblp.uni-trier.de
Vertical Integration of 2D Building Blocks for All-2D Electronics
Jian Tang, Qinqin Wang, Zheng Wei, Cheng Shen, Xiaobo Lu, Shuopei Wang, Yanchong Zhao, Jieying Liu, Na Li, Yanbang Chu, Jinpeng Tian, Fanfan Wu, Wei Yang, Congli He, Rong Yang, Dongxia Shi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi and Guangyu Zhang
Advanced electronic materials
(2020-12-01)
samurai.nims.go.jpPDF
2D Transistors: Vertical Integration of 2D Building Blocks for All‐2D Electronics (Adv. Electron. Mater. 12/2020)
Jian Tang, Qinqin Wang, Zheng Wei, Cheng Shen, Xiaobo Lu, Shuopei Wang, Yanchong Zhao, Jieying Liu, Na Li, Yanbang Chu, Jinpeng Tian, Fanfan Wu, Wei Yang, Congli He, Rong Yang, Dongxia Shi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi and Guangyu Zhang
Advanced electronic materials
(2020-12-01)
onlinelibrary.wiley.com

2020-11

Twist-angle-dependent photoresponse in MoS2-graphene van der Waals heterostructures probed by ultrafast electron diffraction
Duan Luo, Jian Tang, Xiaozhe Shen, Fuhao Ji, Jie Yang, Stephen Weathersby, Michael E. Kozina, Zhijiang Chen, Ting Cao, Guangyu Zhang, Xijie Wang and Aaron M. Lindenberg
The 22nd International Conference on Ultrafast Phenomena 2020 (2020), paper Tu1A.3
(2020-11-16)
www.osapublishing.org
Robust Unsupervised Video Anomaly Detection by Multi-Path Frame Prediction
Xuanzhao Wang, Zhengping Che, Bo Jiang, Ning Xiao, Ke Yang, Jian Tang, Jieping Ye, Jingyu Wang and Qi Qi
arXiv: Computer Vision and Pattern Recognition
(2020-11-05)
ui.adsabs.harvard.eduPDF
Fast Object Detection with Latticed Multi-Scale Feature Fusion.
Yue Shi, Bo Jiang, Zhengping Che and Jian Tang
arXiv preprint arXiv:2011.02780
(2020-11-05)
ui.adsabs.harvard.eduPDF
DAIS: Automatic Channel Pruning via Differentiable Annealing Indicator Search.
Yushuo Guan, Ning Liu, Pengyu Zhao, Zhengping Che, Kaigui Bian, Yanzhi Wang and Jian Tang
arXiv preprint arXiv:2011.02166
(2020-11-04)
ui.adsabs.harvard.eduPDF

2020-10

A Multi-Modal Approach for Driver Gaze Prediction to Remove Identity Bias
Zehui Yu, Xiehe Huang, Xiubao Zhang, Haifeng Shen, Qun Li, Weihong Deng, Jian Tang, Yi Yang and Jieping Ye
ICMI 2020
(2020-10-21)
dl.acm.orgPDF
Multi-modal Fusion Using Spatio-temporal and Static Features for Group Emotion Recognition
Mo Sun, Jian Li, Hui Feng, Wei Gou, Haifeng Shen, Jian Tang, Yi Yang and Jieping Ye
ICMI 2020
(2020-10-21)
dl.acm.org
Multi-Task Deep Reinforcement Learning with Knowledge Transfer for Continuous Control
Zhiyuan Xu, Kun Wu, Zhengping Che, Jian Tang and Jieping Ye
(venue unknown)
(2020-10-15)
arxiv.org
Robust resource provisioning in time-varying edge networks
Ruozhou Yu, Guoliang Xue, Yinxin Wan, Jian Tang, Dejun Yang and Yusheng Ji
MOBIHOC 2020
(2020-10-11)
asu.pure.elsevier.com
Affordances for information practices: theorizing engagement among people, technology, and sociocultural environments
Yuxiang Chris Zhao, Yan Zhang, Jian Tang and Shijie Song
Journal of Documentation
(2020-10-08)
doi.org
Free Market of Multi-Leader Multi-Follower Mobile Crowdsensing: An Incentive Mechanism Design by Deep Reinforcement Learning
Yufeng Zhan, Chi Harold Liu, Yinuo Zhao, Jiang Zhang and Jian Tang
IEEE Transactions on Mobile Computing
(2020-10-01)
doi.org

2020-09

Memory Augmented Deep Recurrent Neural Network for Video Question Answering
Chengxiang Yin, Jian Tang, Zhiyuan Xu and Yanzhi Wang
IEEE Transactions on Neural Networks
(2020-09-01)
europepmc.org

2020-08

Robustesse structurelle des architectures d'apprentissage profond
Carlos Lassance, Vincent Gripon, Jian Tang and Antonio Ortega
GRETSI
(2020-08-26)
hal.archives-ouvertes.fr
An Image Enhancing Pattern-based Sparsity for Real-time Inference on Mobile Devices
Xiaolong Ma, Wei Niu, Tianyun Zhang, Sijia Liu, Sheng Lin, Hongjia Li, Wujie Wen, Xiang Chen, Jian Tang, Kaisheng Ma, Bin Ren and Yanzhi Wang
ECCV 2020
(2020-08-23)
hgpu.orgPDF
Differentiable Feature Aggregation Search for Knowledge Distillation
Yushuo Guan, Pengyu Zhao, Bingxuan Wang, Yuanxing Zhang, Cong Yao, Kaigui Bian and Jian Tang

2020-07

Indoor large-scale water curtain assembly type dry hanging installation structure
Cai Tianhua, Zhuo Yan, Li Bo, Li Ming, Huang Lei, Mao Ke, Wang Feng, Yuan Gengcai, Zhang Tingsen, Zhang Jinfeng, Chen Xiaoping, Qi Deshu, Li Bin, Yan Wencai, Yu Gang, Yang Tao, Han Wei, Chen Zunyong, Gao Xiuquan, Wei Ling... (3 more)
(venue unknown)
(2020-07-28)
lens.org
GRADE: Graph Dynamic Embedding.
Simeon E. Spasov, Alessandro Di Stefano, Pietro Liò and Jian Tang
arXiv preprint arXiv:2007.08060
(2020-07-16)
dblp.uni-trier.dePDF
Few-shot Relation Extraction via Bayesian Meta-learning on Task Graphs
Meng Qu, Tianyu Gao, Louis-Pascal Xhonneux and Jian Tang
ICML 2020
(2020-07-12)
icml.ccPDF
Continuous Graph Neural Networks
Louis-Pascal Xhonneux, Meng Qu and Jian Tang
A Graph to Graphs Framework for Retrosynthesis Prediction
Chence Shi, Minkai Xu, Hongyu Guo, Ming Zhang and Jian Tang
Multi-Task-Oriented Vehicular Crowdsensing: A Deep Learning Approach
Chi Harold Liu, Zipeng Dai, Haoming Yang and Jian Tang
INFOCOM 2020
(2020-07-06)
experts.syr.edu
DeepAdapter: A Collaborative Deep Learning Framework for the Mobile Web Using Context-Aware Network Pruning
Yakun Huang, Xiuquan Qiao, Jian Tang, Pei Ren, Ling Liu, Calton Pu and Junliang Chen
INFOCOM 2020
(2020-07-06)
experts.syr.edu
Energy-Efficient UAV Crowdsensing with Multiple Charging Stations by Deep Learning
Chi Harold Liu, Chengzhe Piao and Jian Tang
INFOCOM 2020
(2020-07-06)
doi.org
Few-shot Relation Extraction via Bayesian Meta-learning on Relation Graphs
Meng Qu, Tianyu Gao, Louis-Pascal A. C. Xhonneux and Jian Tang
arXiv preprint arXiv:2007.02387
(2020-07-05)
export.arxiv.orgPDF
The impact of atmospheric cues on consumers’ approach and avoidance behavioral intentions in social commerce websites
Jian Tang and Ping Zhang
Computers in Human Behavior
(2020-07-01)
www.sciencedirect.com

2020-06

Graph Policy Network for Transferable Active Learning on Graphs
Shengding Hu, Zheng Xiong, Meng Qu, Xingdi Yuan, Marc-Alexandre Côté, Zhiyuan Liu and Jian Tang
arXiv preprint arXiv:2006.13463
(2020-06-24)
ui.adsabs.harvard.eduPDF
Distributed Energy-Efficient Multi-UAV Navigation for Long-Term Communication Coverage by Deep Reinforcement Learning
Chi Harold Liu, Xiaoxin Ma, Xudong Gao and Jian Tang
IEEE Transactions on Mobile Computing
(2020-06-01)
ieeexplore.ieee.org
Effects of feedback design and dispositional goal orientations on volunteer performance in citizen science projects
Xinxue Zhou, Jian Tang, Yuxiang (Chris) Zhao and Tianmei Wang
Computers in Human Behavior
(2020-06-01)
www.sciencedirect.com
Graph Policy Network for Transferable Active Learning on Graphs
Shengding Hu, Zheng Xiong, Meng Qu, Xingdi Yuan, Marc-Alexandre Côté, Zhiyuan Liu and Jian Tang
NEURIPS 2020
(2020-06-01)
papers.nips.cc

2020-05

Deep Geometric Knowledge Distillation with Graphs
Carlos Lassance, Myriam Bontonou, Ghouthi Boukli Hacene, Vincent Gripon, Jian Tang and Antonio Ortega

2020-04

InfoGraph: Unsupervised and Semi-supervised Graph-Level Representation Learning via Mutual Information Maximization
Fan-Yun Sun, Jordan Hoffman, Vikas Verma and Jian Tang
ICLR 2020
(2020-04-30)
iclr.cc
GraphAF: a Flow-based Autoregressive Model for Molecular Graph Generation
Chence Shi, Minkai Xu, Zhaocheng Zhu, Weinan Zhang, Ming Zhang and Jian Tang
AutoCompress: An Automatic DNN Structured Pruning Framework for Ultra-High Compression Rates.
Ning Liu, Xiaolong Ma, Zhiyuan Xu, Yanzhi Wang, Jian Tang and Jieping Ye
Domain Conditioned Adaptation Network.
Shuang Li, Chi Harold Liu, Qiuxia Lin, Binhui Xie, Zhengming Ding, Gao Huang and Jian Tang
PCONV: The Missing but Desirable Sparsity in DNN Weight Pruning for Real-Time Execution on Mobile Devices.
Xiaolong Ma, Fu-Ming Guo, Wei Niu, Xue Lin, Jian Tang, Kaisheng Ma, Bin Ren and Yanzhi Wang

2020-03

Load-balancing rendezvous approach for mobility-enabled adaptive energy-efficient data collection in WSNs
Jian Zhang, Jian Tang, Zhonghui Wang, Feng Wang and Gang Yu
Ksii Transactions on Internet and Information Systems
(2020-03-31)
itiis.orgPDF

2020-02

An Image Enhancing Pattern-based Sparsity for Real-time Inference on Mobile Devices. (arXiv:2001.07710v2 [cs.CV] UPDATED)
Xiaolong Ma, Wei Niu, Tianyun Zhang, Sijia Liu, Sheng Lin, Hongjia Li, Xiang Chen, Jian Tang, Kaisheng Ma, Bin Ren and Yanzhi Wang
arXiv Computer Science
(2020-02-25)
BLK-REW: A Unified Block-based DNN Pruning Framework using Reweighted Regularization Method. (arXiv:2001.08357v2 [cs.LG] UPDATED)
Xiaolong Ma, Zhengang Li, Yifan Gong, Tianyun Zhang, Wei Niu, Zheng Zhan, Pu Zhao, Jian Tang, Xue Lin, Bin Ren and Yanzhi Wang
arXiv Computer Science
(2020-02-25)
Tradeoff Between Location Quality and Privacy in Crowdsensing: An Optimization Perspective
Yuhui Zhang, Ming Li, Dejun Yang, Jian Tang, Guoliang Xue and Jia Xu
IEEE Internet of Things Journal
(2020-02-10)
asu.pure.elsevier.com

2020-01

BLK-REW: A Unified Block-based DNN Pruning Framework using Reweighted Regularization Method
Xiaolong Ma, Zhengang Li, Yifan Gong, Tianyun Zhang, Wei Niu, Zheng Zhan, Pu Zhao, Jian Tang, Xue Lin, Bin Ren and Yanzhi Wang
arXiv preprint arXiv:2001.08357
(2020-01-23)
ui.adsabs.harvard.eduPDF
An Image Enhancing Pattern-based Sparsity for Real-time Inference on Mobile Devices
Xiaolong Ma, Wei Niu, Tianyun Zhang, Sijia Liu, Sheng Lin, Hongjia Li, Xiang Chen, Jian Tang, Kaisheng Ma, Bin Ren and Yanzhi Wang
arXiv preprint arXiv:2001.07710
(2020-01-20)
ui.adsabs.harvard.eduPDF
Using Gamification to Support Users’ Adoption of Contextual Achievement Goals
Jian Tang, Yilin Jia and Ping Zhang
HICSS 2020
(2020-01-07)
aisel.aisnet.orgPDF
Knowledge Transfer in Multi-Task Deep Reinforcement Learning for Continuous Control
Zhiyuan Xu, Kun Wu, Zhengping Che, Jian Tang and Jieping Ye

2019-12

Probabilistic Logic Neural Networks for Reasoning
Meng Qu and Jian Tang
vGraph: A Generative Model for Joint Community Detection and Node Representation Learning
Fan-Yun Sun, Meng Qu, Jordan Hoffmann, Chin-Wei Huang and Jian Tang
Optimizing Location Quality in Privacy Preserving Crowdsensing
Yuhui Zhang, Ming Li, Dejun Yang, Jian Tang and Guoliang Xue
GLOBECOM 2019
(2019-12-01)
asu.pure.elsevier.com
P4PCN: Privacy-Preserving Path Probing for Payment Channel Networks
Ruozhou Yu, Yinxin Wan, Vishnu Teja Kilari, Guoliang Xue, Jian Tang and Dejun Yang
GLOBECOM 2019
(2019-12-01)
asu.pure.elsevier.com

2019-11

KEPLER: A Unified Model for Knowledge Embedding and Pre-trained Language Representation
Xiaozhi Wang, Tianyu Gao, Zhaocheng Zhu, Zhiyuan Liu, Juanzi Li and Jian Tang
arXiv preprint arXiv:1911.06136
(2019-11-13)
dblp.uni-trier.dePDF
AutoInt: Automatic Feature Interaction Learning via Self-Attentive Neural Networks
Weiping Song, Chence Shi, Zhiping Xiao, Zhijian Duan, Yewen Xu, Ming Zhang and Jian Tang
CIKM 2019
(2019-11-03)
dblp.uni-trier.dePDF
GRLA 2019: The first International Workshop on Graph Representation Learning and its Applications
Huawei Shen, Jian Tang and Peng Bao
CIKM 2019
(2019-11-03)
dblp.uni-trier.de
AutoInt: Automatic Feature Interaction Learning via Self-Attentive Neural Networks
Weiping Song, Chence Shi, Zhiping Xiao, Zhijian Duan, Yewen Xu, Ming Zhang and Jian Tang
CIKM 2019
(2019-11-03)
dblp.uni-trier.dePDF
Social-Aware Sequential Modeling of User Interests: A Deep Learning Approach
Chi Harold Liu, Jie Xu, Jian Tang and Jon Crowcroft
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering
(2019-11-01)
experts.syr.edu
Online Quality-Aware Incentive Mechanism for Mobile Crowd Sensing with Extra Bonus
Hui Gao, Chi Harold Liu, Jian Tang, Dejun Yang, Pan Hui and Wendong Wang
IEEE Transactions on Mobile Computing
(2019-11-01)
doi.org

2019-10

Enabling Data Trustworthiness and User Privacy in Mobile Crowdsensing
Haiqin Wu, Liangmin Wang, Guoliang Xue, Jian Tang and Dejun Yang
IEEE ACM Transactions on Networking
(2019-10-28)
asu.pure.elsevier.com
Fabricated dry-hang mounting structure for indoor large-scale water curtains
Cai Tianhua, Zhuo Yan, Li Bo, Li Ming, Huang Lei, Mao Ke, Wang Feng, Yuan Gengcai, Zhang Tingsen, Zhang Jinfeng, Chen Xiaoping, Qi Deshu, Li Bin, Yan Wencai, Yu Gang, Yang Tao, Han Wei, Chen Zunyong, Gao Xiuquan, Wei Ling... (3 more)
(venue unknown)
(2019-10-22)
lens.org
How "Task-Individual Fit" Influences User Contribution Behaviors in Citizen Science
Jiayan Guo, Jian Tang, Xinxue Zhou and Jing Li
Proceedings of the 4th International Conference on Crowd Science and Engineering
(2019-10-18)
dl.acm.org

2019-09

Empowering Graph Representation Learning with Paired Training and Graph Co-Attention
Andreea Deac, Yu-Hsiang Huang, Petar Velickovic, Pietro Lio and Jian Tang
(venue unknown)
(2019-09-25)
openreview.netPDF
Transfer Active Learning For Graph Neural Networks
Shengding Hu, Meng Qu, Zhiyuan Liu and Jian Tang
(venue unknown)
(2019-09-25)
openreview.netPDF
GraphMix: Regularized Training of Graph Neural Networks for Semi-Supervised Learning
Vikas Verma, Meng Qu, Alex Lamb, Yoshua Bengio, Juho Kannala and Jian Tang
arXiv preprint arXiv:1909.11715
(2019-09-25)
ui.adsabs.harvard.eduPDF
Data-Driven Approach to Encoding and Decoding 3-D Crystal Structures
Jordan Hoffmann, Louis Maestrati, Yoshihide Sawada, Jian Tang, Jean Michel D. Sellier and Yoshua Bengio
arXiv preprint arXiv:1909.00949
(2019-09-25)
ui.adsabs.harvard.eduPDF

2019-08

An end-to-end neighborhood-based interaction model for knowledge-enhanced recommendation
Yanru Qu, Ting Bai, Weinan Zhang, Jianyun Nie and Jian Tang
Proceedings of the 1st International Workshop on Deep Learning Practice for High-Dimensional Sparse Data
(2019-08-05)
ui.adsabs.harvard.edu[LATEST on arXiv preprint arXiv:1908.04032 (2019-08-12)]
HEIF: Highly Efficient Stochastic Computing-Based Inference Framework for Deep Neural Networks
Zhe Li, Ji Li, Ao Ren, Ruizhe Cai, Caiwen Ding, Xuehai Qian, Jeffrey Draper, Bo Yuan, Jian Tang, Qinru Qiu and Yanzhi Wang
IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems
(2019-08-01)
experts.syr.edu
Multi-scale Information Diffusion Prediction with Reinforced Recurrent Networks.
Cheng Yang, Jian Tang, Maosong Sun, Ganqu Cui and Zhiyuan Liu
IJCAI 2019
(2019-08-01)
www.ijcai.org

2019-07

InfoGraph: Unsupervised and Semi-supervised Graph-Level Representation Learning via Mutual Information Maximization
Fan-Yun Sun, Jordan Hoffmann, Vikas Verma and Jian Tang
arXiv preprint arXiv:1908.01000
(2019-07-31)
arxiv.orgPDF
DivGraphPointer: A Graph Pointer Network for Extracting Diverse Keyphrases
Zhiqing Sun, Jian Tang, Pan Du, Zhi-Hong Deng and Jian-Yun Nie
SIGIR 2019
(2019-07-18)
doi.org
DivGraphPointer: A Graph Pointer Network for Extracting Diverse Keyphrases
Zhiqing Sun, Jian Tang, Pan Du, Zhi-Hong Deng and Jian-Yun Nie
SIGIR 2019
(2019-07-18)
sigir.orgPDF
Universal Approximation Property and Equivalence of Stochastic Computing-Based Neural Networks and Binary Neural Networks
Yanzhi Wang, Zheng Zhan, Liang Zhao, Jian Tang, Siyue Wang, Jiayu Li, Bo Yuan, Wujie Wen and Xue Lin
AAAI 2019
(2019-07-17)
aaai.orgPDF
A Sybil-Resistant Truth Discovery Framework for Mobile Crowdsensing
Jian Lin, Dejun Yang, Kun Wu, Jian Tang and Guoliang Xue
ICDCS 2019
(2019-07-07)
asu.pure.elsevier.com
Weakly-supervised Knowledge Graph Alignment with Adversarial Learning
arXiv preprint arXiv:1907.03179
(2019-07-06)
dblp.uni-trier.dePDF

2019-06

Explainable Knowledge Graph-based Recommendation via Deep Reinforcement Learning
Weiping Song, Zhijian Duan, Ziqing Yang, Hao Zhu, Ming Zhang and Jian Tang
arXiv preprint arXiv:1906.09506
(2019-06-22)
ui.adsabs.harvard.eduPDF
Signal-To-Noise Ratio: A Robust Distance Metric for Deep Metric Learning
Tongtong Yuan, Weihong Deng, Jian Tang, Yinan Tang and Binghui Chen
Learning Powerful Policies by Using Consistent Dynamics Model.
Shagun Sodhani, Anirudh Goyal, Tristan Deleu, Yoshua Bengio, Sergey Levine and Jian Tang
arXiv preprint arXiv:1906.04355
(2019-06-11)
dblp.uni-trier.dePDF
Examining the influential factors for continued social media use: A comparison of social networking and microblogging
Qian Liu, Zhen Shao, Jian Tang and Weiguo Fan
Industrial Management and Data Systems
(2019-06-10)
www.emerald.com
Attending Over Triads for Learning Signed Network Embedding.
Shagun Sodhani, Meng Qu and Jian Tang
Frontiers in Big Data
(2019-06-06)
europepmc.org
Structural Robustness for Deep Learning Architectures
Carlos Lassance, Vincent Gripon, Jian Tang and Antonio Ortega
2019 IEEE Data Science Workshop (DSW)
(2019-06-02)
ieeexplore.ieee.org
Introducing Graph Smoothness Loss for Training Deep Learning Architectures
Myriam Bontonou, Carlos Lassance, Ghouthi Boukli Hacene, Vincent Gripon and Jian Tang
2019 IEEE Data Science Workshop (DSW)
(2019-06-02)
hal.archives-ouvertes.frPDF
Structural Robustness for Deep Learning Architectures
Carlos Lassance, Vincent Gripon, Jian Tang and Antonio Ortega
2019 IEEE Data Science Workshop (DSW)
(2019-06-02)
ieeexplore.ieee.orgPDF

2019-05

GMNN: Graph Markov Neural Networks
Privacy-Preserving and Trustworthy Mobile Sensing with Fair Incentives
Haiqin Wu, Liangmin Wang, Guoliang Xue, Jian Tang and Dejun Yang
ICC 2019
(2019-05-20)
asu.pure.elsevier.com
A Deep Recurrent Neural Network Based Predictive Control Framework for Reliable Distributed Stream Data Processing
Jielong Xu, Jian Tang, Zhiyuan Xu, Chengxiang Yin, Kevin Kwiat and Charles Kamhoua
IPDPS 2019
(2019-05-20)
doi.org
GraphVite: A High-Performance CPU-GPU Hybrid System for Node Embedding
Zhaocheng Zhu, Shizhen Xu, Jian Tang and Meng Qu
WWW 2019
(2019-05-13)
hgpu.org
GraphVite: A High-Performance CPU-GPU Hybrid System for Node Embedding
Zhaocheng Zhu, Shizhen Xu, Jian Tang and Meng Qu
WWW 2019
(2019-05-13)
hgpu.orgPDF
Exploring the relationships between gamification and motivational needs in technology design
Jian Tang and Ping Zhang
International Journal in Computer Simulation
(2019-05-10)
www.emerald.com
RotatE: Knowledge Graph Embedding by Relational Rotation in Complex Space
Zhiqing Sun, Zhi-Hong Deng, Jian-Yun Nie and Jian Tang
Drug-Drug Adverse Effect Prediction with Graph Co-Attention
Andreea Deac, Yu-Hsiang Huang, Petar Veličković, Pietro Liò and Jian Tang
arXiv preprint arXiv:1905.00534
(2019-05-02)
ui.adsabs.harvard.eduPDF
Introducing Graph Smoothness Loss for Training Deep Learning Architectures
Myriam Bontonou, Carlos Lassance, Ghouthi Boukli Hacene, Vincent Gripon, Jian Tang and Antonio Ortega
arXiv preprint arXiv:1905.00301
(2019-05-01)
arxiv.orgPDF

2019-03

Progressive DNN Compression: A Key to Achieve Ultra-High Weight Pruning and Quantization Rates using ADMM
Shaokai Ye, Xiaoyu Feng, Tianyun Zhang, Xiaolong Ma, Sheng Lin, Zhengang Li, Kaidi Xu, Wujie Wen, Sijia Liu, Jian Tang, Makan Fardad, Xue Lin, Yongpan Liu and Yanzhi Wang
arXiv preprint arXiv:1903.09769
(2019-03-23)
ui.adsabs.harvard.eduPDF
Exploring the impact of game framing and task framing on user participation in citizen science projects
Jian Tang and Nathan R. Prestopnik
AJIM 2019
(2019-03-18)
www.emerald.com
Experience-Driven Congestion Control: When Multi-Path TCP Meets Deep Reinforcement Learning
Zhiyuan Xu, Jian Tang, Chengxiang Yin, Yanzhi Wang and Guoliang Xue
IEEE Journal on Selected Areas in Communications
(2019-03-11)
asu.pure.elsevier.com
Learning Hierarchical Representations of Electronic Health Records for Clinical Outcome Prediction.
Luchen Liu, Haoran Li, Zhiting Hu, Haoran Shi, Zichang Wang, Jian Tang and Ming Zhang

2019-02

Learning the Dynamic Treatment Regimes from Medical Registry Data through Deep Q-network.
Ning Liu, Ying Liu, Brent Logan, Zhiyuan Xu, Jian Tang and Yanzhi Wang
Scientific Reports
(2019-02-06)
europepmc.org

2019-01

Designing feedback information to encourage users' participation performances in citizen science projects
Jian Tang, Xinxue Zhou and Meihua Yu
ASIST 2019
(2019-01-01)
asistdl.onlinelibrary.wiley.com
Investigating the Influence of Task Complexity and Outcome Variety on User Performance in Crowdsourcing Projects
Mengxuan Bao, Jian Tang and Yanlin Ma
(venue unknown)
(2019-01-01)
aisel.aisnet.org
Examining the Effects of Feedback Type and Goal Orientation on User Participation Performance in Citizen Science Projects.
Xinxue Zhou, Jian Tang, Tianmei Wang and Tuotuo Qi
PACIS 2019
(2019-01-01)
aisel.aisnet.org
Examining the influential factors for continued social media use.
Qian Liu, Zhen Shao, Jian Tang and Weiguo Fan
Ind. Manag. Data Syst.
(2019-01-01)
dblp.uni-trier.de

2018-10

CoinExpress: A Fast Payment Routing Mechanism in Blockchain-Based Payment Channel Networks
Ruozhou Yu, Guoliang Xue, Vishnu Teja Kilari, Dejun Yang and Jian Tang
ICCCN 2018
(2018-10-09)
asu.pure.elsevier.com
SpecWatch: A framework for adversarial spectrum monitoring with unknown statistics
Ming Li, Dejun Yang, Jian Lin and Jian Tang
Computer Networks
(2018-10-09)
www.sciencedirect.com

2018-09

Progressive Weight Pruning Of Deep Neural Networks Using ADMM
Shaokai Ye, Tianyun Zhang, Kaiqi Zhang, Jiayu Li, Kaidi Xu, Yunfei Yang, Fuxun Yu, Jian Tang, Makan Fardad, Sijia Liu, Xiang Chen, Xue Lin and Yanzhi Wang
arXiv preprint arXiv:1810.07378
(2018-09-27)
ui.adsabs.harvard.eduPDF
Learning powerful policies and better dynamics models by encouraging consistency
Shagun Sodhani, Anirudh Goyal, Tristan Deleu, Yoshua Bengio and Jian Tang
(venue unknown)
(2018-09-27)
openreview.netPDF
Data Poisoning Attack against Unsupervised Node Embedding Methods
Mingjie Sun, Jian Tang, Huichen Li, Bo Li, Chaowei Xiao, Yao Chen and Dawn Song
arXiv preprint arXiv:1810.12881
(2018-09-27)
ui.adsabs.harvard.eduPDF
A Systematic DNN Weight Pruning Framework Using Alternating Direction Method of Multipliers
Tianyun Zhang, Shaokai Ye, Kaiqi Zhang, Jian Tang, Wujie Wen, Makan Fardad and Yanzhi Wang
ECCV 2018
(2018-09-08)
ui.adsabs.harvard.eduPDF

Publications collected and formatted using Paperoni